ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์ทั้งหมด 60 พีเรียดจาก จาก 9 โปรแกรม

เรียงตาม :

wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT230954
เก็นติง้ไฮแลนด์, CABLE CAR , SKY AVENUE COMPLEX,วัดถ้ำบาตู,THEAN HOU,มัสยิดอาเหม็ด , พระราชวังอิสตันน่า , เมอร์เดก้าสแควร์
3 ดาว
24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
31 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

7,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT230955
มัสยิดอาเหม็ด , พระราชวังอิสตันน่า , เมอร์เดก้าสแควร์ , ตึกปิ โตนัส , KLCC ,เก็นติง้ไฮแลนด์,CABLE CAR , SKYWORLD THEME PARK , SKY AVENUE COMPLEX,– วัดถ้ำบาตู, กรุงกัวลาลัมเปอร์, ปุตราจายา
3 ดาว
25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
8 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67
13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

7,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT232336
สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติคาเมร่อนไฮแลนด์เที่ยวน้ำตกอีสกานด้า , ตลาดเช้า,ไร่ชา เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมน่ังกระเช้า CABLE CAR แล้ว เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND สักการะขอพร วัดถ้ำบาตูBATU CAVE ชมเมือง PUTRAJAYA มัสยิดสีชมพู เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER พักที่ คาเมร่อน 1 คืน / เก็นติง้ 1 คืน
3 ดาว
STEAMBOAT สุกีห้ม้อไฟที่คาเมร่อน
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
2 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 67
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

7,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT232341
สัมผัสประสบการณใ์หม่ระดับโลกที่LEGO LAND (ซือ้ บัตรเพิ่ม) สวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งแรกในเอเชีย พระราชวังและทปี่ ระทับอย่างเป็นทางการของสุลต่านแห่งยะโฮร์Istana Bukit Serene มัสยิดประจ ารัฐของรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย มัสยิดประจา รัฐสุลต่านอาบูบาการ์ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแ์ ซล สตูดิโอ (ซือ้ บัตรเพิ่ม)
4 ดาว
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

9,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT231351
พาเที่ยวสวนสนุกระดับโลก กลางสายหมอก GENTING SKY WORLD THEME PARK (ชำระค่าบัตรเพิ่มเติม) เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมน่ังกระเช้า CABLE CAR แล้ว เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตูBATU CAVE ชมเมือง PUTRAJAYA อัพเดตสถานทเี่ที่ยวใหม่ สวน CHINESE-MALAYSIA FRIENDSHIP GARDEN เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER ช้อปปิ้งห้างสุดหรูKLCC SURIA พักทเี่ก็นติง้ 1 คืน / กัวลาลัมเปอร์1 คืน ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน
3 ดาว
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

10,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT232335
GENTING SKY WORLD THEME PARK -GENTING HIGHLAND รวมน่ังกระเช้า CABLE CAR -เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND -สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถา ้บาตูBATU CAVE -ชมเมือง PUTRAJAYA เทยี่ วสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER ช้อปปิ้งห้างสุดหรูKLCC SURIA วัด Thean Hou หนึ่งในวัดทใี่ หญ่ทสี่ ุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พักทเี่ ก็นติง้ 2 คืน / กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน
3 ดาว
25 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
8 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

11,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT230956
คาเมร่อนไฮแลนด์ , น ้าตกเลคอิสกันดา , ไร่ชา, ฟารม์ ผึง้ ,ไร่ชา Cameron Valley Tea Houseน้ำตกเลคอิสกันดา , เก็นติง้ไฮแลนด์,วัดชินสวี ,วัดถ้ำบาตู ,พระราชวังอิสตันน่า ,เมอร์เดก้าสแควร์ ,ตึกปิ โตรนัส ,ล่องเรือมะละกา,จัตุรัสดัชท์สแควร์ ,St.Paul’s Church
3 ดาว
23 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 25 มิ.ย. 67
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
27 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
9 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

12,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT230957
หาดใหญ่ , ปีนัง, วัดเค็ก ลก ซี , ปี นังฮิลล์ , คาเมร่อนไฮแลนด์ ,– ฟารม์ ผึง้ ,ไร่ชา Cameron Valley Tea House ,เก็นตงิ้ไฮแลนด ์,วัดถ้ำบาตู, ตึกปิโตรนัส, พระราชวังอิสตันน่าปุตราจายา
3 ดาว
30 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

4 วัน

3 คืน

/ เริ่มเพียง

13,999 บ.