ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/11650

เวลาทำการ

ทุกวัน 09:00–18:00 น.

ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์ทั้งหมด 126 พีเรียดจาก จาก 19 โปรแกรม

เรียงตาม :

wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT230946
แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
3 ดาว
26 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
27 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
28 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67
29 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
30 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67
31 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

7,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT232325
เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ นำท่าน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน ้ำ ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับ Wonder Full Light ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแ์ ซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าบัตร) สัมผัส น ้าพุแห่งความม่ังค่ัง จะพบโชคดีและ ร่า รวยตลอดปี รวม น ้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
2 ดาว
30 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
15 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
17 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
24 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
5 ก.ย. 67 - 6 ก.ย. 67
14 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
28 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
9 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

2 วัน

1 คืน

/ เริ่มเพียง

7,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT232341
สัมผัสประสบการณใ์หม่ระดับโลกที่LEGO LAND (ซือ้ บัตรเพิ่ม) สวนสนุกเลโก้แลนด์แห่งแรกในเอเชีย พระราชวังและทปี่ ระทับอย่างเป็นทางการของสุลต่านแห่งยะโฮร์Istana Bukit Serene มัสยิดประจ ารัฐของรัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย มัสยิดประจา รัฐสุลต่านอาบูบาการ์ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแ์ ซล สตูดิโอ (ซือ้ บัตรเพิ่ม)
4 ดาว
21 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67
5 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
4 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

9,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT232322
เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีทใี่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ นำท่าน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่นำ้สิงคโปร์ ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง และน ้า ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับ Wonder Full Light ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ ย่าน Haji Lane ถนนศิลปะ (Street Art) ที่ตกแต่งสไตลน่ารักหลากหลาย นำท่าน ไหว้พระ Loyang Tua Pek Kong Temple รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด (ไม่รวมวันอิสระ)
2 ดาว
6 มิ.ย. 67 - 8 มิ.ย. 67
13 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 67
20 มิ.ย. 67 - 22 มิ.ย. 67
27 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 67
4 ก.ค. 67 - 6 ก.ค. 67
11 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67
18 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67
25 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
1 ส.ค. 67 - 3 ส.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

10,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT230944
วัดแขก , วัดเจ้าแม่กวนอิม , เมอร์ไลอ้อน , Fountain of wealth , การ์เด้นบาย เดอะเบย์, คลากคีย์ , มาริน่า เบย์ แซน , ชมโชว์ Wonder Full Light ,วัดพระเขีย้วแก้ว , ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออรช์ ารด์ ,THE JEWEL CHANGI
3 ดาว
22 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67
23 พ.ค. 67 - 25 พ.ค. 67
24 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67
25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
26 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67
27 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 67
28 พ.ค. 67 - 30 พ.ค. 67
29 พ.ค. 67 - 31 พ.ค. 67
30 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

11,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240415
3 ดาว
25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

11,999 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT232007
สัมผัสการเดินทางเหนือระดับกับสายการบินระดับโลก ชมการแสดง 2 โชว์ Spectra light & Rhapsody light
3 ดาว
2 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67
28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
29 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

12,990 บ.
wow_image_product

รหัสทัวร์

TTCT240708
เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียง หนึ่งในไฮไลท์ สถานที่ท่องเที่ยวของสิงคโปร์กับ Garden Rhapsody ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ทไชน่า ี่ ทาวน์ น าท่านขอพรเสริมศิริมงคล ณ วัดแขก Sri Krishnan/ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัด Kwan Im Thong Hood Cho Temple ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ทไชน่าทาวน์ ี่ ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ทมารี ี่ น่าเบย์แซนด์และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแ์ ซล สตูดิโอ (เลือกซือ้ Option B)
4 ดาว
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67
2 มิ.ย. 67 - 4 มิ.ย. 67
4 มิ.ย. 67 - 6 มิ.ย. 67
8 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67
9 มิ.ย. 67 - 11 มิ.ย. 67
11 มิ.ย. 67 - 13 มิ.ย. 67
15 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67
16 มิ.ย. 67 - 18 มิ.ย. 67
18 มิ.ย. 67 - 20 มิ.ย. 67

คลิกดูรายละเอียดเพื่อดูช่วงเวลาเพิ่มเติม

wow_airline

3 วัน

2 คืน

/ เริ่มเพียง

12,999 บ.